Požičiavanie zdravotníckych pomôcok

Požičiavanie zdravotníckych pomôcok je sociálna služba poskytovaná osobe s ťažkým zdravotným postihnutím a osobe s nepriaznivým zdravotným stavom odkázanej na zdravotnícku pomôcku.

Pomôcku môžeme požičať osobe, ktorá sa preukáže potvrdením lekára o tom, že je odkázaná na používanie zdravotníckej pomôcky alebo posudkom vydaným príslušným úradom práce sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia.

Pomôcka môže byť požičaná na dohodnutý čas v zmluve. Výška úhrady za požičanú pomôcku je stanovená interným predpisom poskytovateľa.

Môžete nás kontaktovať v pracovných dňoch (pondelok-piatok) od 7.00-15.30 hod. na tel.č.: 041/724 65 47, 0904 234 464

Diecézna charita Žilina – Charitatívna služba v rodinách

Vysokoškolákov 1758/3, 010 01 Žilina

Vedúca: Mgr. Zuzana Žídeková

Cenník požičiavanie pomôcok od 1.1.2024

Zoznam pomôcok s fotografiami