2% z dane

Aj vďaka vám môžeme poskytovať sociálne služby a rozvíjať charitné projekty pre núdznych, byť blízko pri človeku!

2% – tlačivá

Postup krokov sa mierne líši podľa toho, či % z dane chce poukázať fyzická osoba (zamestnanec alebo osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie) alebo právnická osoba.

AKO POSTUPOVAŤ?

1/ ZAMESTNANEC

a/ Do 15. 2. 2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň: Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania za r. 2023 (kliknite pre stiahnutie)

Zamestnávateľ Vám vydá tlačivo: Potvrdenie o zaplatení dane r. 2023 (kliknite pre stiahnutie)

b/ vyplňte tlačivo  VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ 2% (kliknite pre stiahnutie)

Ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a od organizácie, pre ktorú ste túto dobrovoľnícku činnosť vykonávali, získate potvrdenie, môžete poukázať až 3 % z Vašej zaplatenej dane! Toto potvrdenie je potrebné priložiť k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane.

c/ vyplnené tlačivá doručte do 30. 4. 2024 na daňový úrad.

2/ FYZICKÁ OSOBA, KTORÁ SI DAŇOVÉ PRIZNANIE PODÁVA SAMA

Podľa typu vyplňte:

– fyzická osoba typ A daňové priznanie (kliknite pre stiahnutie), + potvrdenie o podaní (kliknite pre stiahnutie)
V daňovom priznaní v VIII. oddiele v kolónke údaje o prijímateľovi uvediete:
IČO: 42065895
Názov: Diecézna charita Žilina

– fyzická osoba typ B: v daňovom priznaní v XII. oddiele v kolónke údaje o prijímateľovi uvediete:
IČO: 42065895
Názov: Diecézna charita Žilina

Ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a od organizácie, pre ktorú ste túto dobrovoľnícku činnosť vykonávali, získate potvrdenie, môžete poukázať až 3 % z vašej zaplatenej dane! Toto potvrdenie je potrebné priložiť k podávanému daňovému priznaniu.

Vyplnené tlačivá doručte elektronicky do 2. 4. 2024 na daňový úrad (pri priznaní typ A stačí odovzdať tlačivá fyzicky).

3/ PRÁVNICKÁ OSOBA (FIRMA)

Právnické osoby môžu poukázať 1 % (2 %) z dane aj viacerým prijímateľom, musí však byť splnená podmienka minimálnej sumy 8 eur pre jedného prijímateľa.

V daňovom priznaní pre právnické osoby sú v VI. časti uvedené kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, sú nasledovné:

IČO: 42065895
Názov: Diecézna charita Žilina

Vyplnené tlačivá doručte elektronicky do 2. 4. 2024 na daňový úrad.

POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5% zaplatenej dane daňovníkom, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanieAk právnická osoba nedaruje 0,5%, tak za rok 2023 môže poukázať iba 1% z dane.

Za poukázanie percenta (1%, 2% alebo 3%) z Vašich daní Vám chceme poďakovať. Preto budeme radi, ak v daňovom priznaní zaškrtnete súhlas so zaslaním údajov (FYZICKÉ OSOBY – meno a adresa; PRÁVNICKÉ OSOBY – obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma).

Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Diecéznej charity Žilina.

Úprimne ďakujeme za podporu!