DOM CHARITY SV. GIANNY, ČADCA

Klienti: ľudia bez domova, prepustení z výkonu trestu, sociálne slabí ľudia

Sme kombinovaným zariadením za účelom poskytovania sociálnych služieb na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojenie základných životných potrieb.

Služby:

•    pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov
•    nocľaháreň
•    útulok

•    nízkoprahové denné centrum

•    základné a špecializované sociálne poradenstvo (poradenské dni – pondelok-piatok: 7.30-11.30 hod., 12.00-16.00 hod.)
•    práčovňa
•    stredisko osobnej hygieny
•    zber a výdaj šatstva
•    predaj pouličného časopisu Nota Bene, Cesta

Cenník poskytovaných služieb NDC, nocľaháreň

Cenník poskytovaných služieb útulok