Dom charity sv. Kamila, Žilina

Klienti: starí a chorí ľudia, osoby so zdravotným postihnutím

Poskytujeme sociálne služby obyvateľom nášho domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov. Sprevádzame ich, zdieľame s nimi ich každodenný život.

Služby:

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 • sociálne poradenstvo
 • sociálna rehabilitácia
 • ošetrovateľská starostlivosť
 • ubytovanie
 • stravovanie
 • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
 • osobné vybavenie
 • utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí a vzdelávanie
 • zabezpečuje sa záujmová činnosť a pracovná terapia

Služby v dennom stacionári:

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 • sociálne poradenstvo
 • sociálna rehabilitácia
 • stravovanie
 • zabezpečuje sa pracovná terapia a záujmová činnosť

Cenník pre DSS a ZPS od 01.09.2023

Cenník pre DSS a ZpS od 01.02.2018

Cenník pre denný stacionár od 01.01.2017