Dom charity sv. Krištofa

Klienti: ľudia bez domova, ľudia v núdzi, osamelí, ľudia po výkone trestu

Poskytovanie sociálnych služieb na zabezpečovanie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb a na poskytovanie sociálneho poradenstva pre ľudí bez domova a ľudí v núdzi.

Služby:

•    nízkoprahové denné centrum
•    stredisko osobnej hygieny
•    základné sociálne poradenstvo
•    pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov
•    zber a výdaj šatstva pre ľudí v núdzi a ľudí bez domova

•    predaj pouličného časopisu Cesta

Cenník poskytovaných služieb