Poslanie, hodnoty a princípy

Diecézna charita Žilina je samostatnou právnickou osobou s vlastnou právnou subjektivitou. Bola zriadená žilinským diecéznym biskupom Mons. Tomášom Galisom dňa 20. októbra 2008. Poskytuje starostlivosť ľuďom v núdzi, bez ohľadu na rasu, národnosť, náboženstvo a politické zmýšľanie.

Záleží nám na osude opustených detí, rodín v hmotnej núdzi, ľudí bez domova, so zdravotným postihnutím, chorých a starých. Zabezpečujeme našim klientom charitatívne, sociálne, zdravotnícke a výchovno-vzdelávacie služby v jednotlivých zariadeniach.

Naším cieľom je znižovať počet ľudí, ktorí sa nachádzajú v hmotnej a sociálnej núdzi prostredníctvom poskytovaných sociálnych služieb, prostredníctvom profesionálnej pomoci a vďaka našim darcom a sponzorom.

Diecézna charita Žilina je jedným zo subjektov združených v Slovenskej katolíckej charite a spolupracujeme s ostatnými diecéznymi a arcidiecéznymi charitami na Slovensku.

Poslanie

V súlade s poverením Katolíckej Cirkvi je poslaním charity služba blížnemu ako viditeľný znak Božej lásky caritas) k svetu a k človeku, zvlášť k chudobným, slabým, trpiacim a akokoľvek inak ohrozeným ľuďom.

Princípy charity

Vychádzajú zo sociálneho učenia Cirkvi a zároveň odrážajú súčasnú prax a smerovanie pomoci v službe núdznym v spoločnosti:

 1. princíp solidarity – usilujeme sa o dobro všetkých jednotlivcov spoločenstva, postoj zodpovednosti voči ostatným,
 2. princíp subsidiarity – neprenášame úlohy jednotlivcov na spoločnosť, podporujeme jednotlivcov k samostatnému a zodpovednému životu,
 3. princíp spoločného dobra – spoločnému dobru dávame prednosť pred dobrom jednotlivca, ale nepotláčame jeho rozvoj,
 4. princíp partnerstva – rovnocenne spolupracujeme na základe spoločných hodnôt a poslania,
 5. princíp účasti na spoločenstve – aktívne zdieľame život a službu v duchu evanjelia.

Hodnoty

 1. ľudská dôstojnosť v Božom slove – prijatie človeka takého, aký je, pretože každý človek je stvorený na Boží obraz,
 2. život v nádeji – rešpektovanie a napĺňanie potrieb života človeka vo všetkých rozmeroch (v duchovnom, duševnom a telesnom), ochrana života od počatia po prirodzenú smrť,
 3. podpora a ochrana rodiny – rodina ako prirodzené spoločenstvo a základ spoločnosti, podpora zdravého vývoja rodiny ako muža a ženy a ich detí,
 4. láska a spravodlivosť – uskutočňovanie milosrdenstva a odpustenia v spojení s vierou a pravdou,
 5. sloboda a zodpovednosť – prejavovanie slobody v jednote s Božou vôľou a zodpovednosti v rozhodovaní.

Morálny kódex

Zverejnenie priemerných EON v zmysle § 72 ods. 20 písm. a) zákona č. 448/2008 Z .z . o sociálnych službách

Zverejnenie štruktúry priemerných EON v zmysle § 72 ods. 20 písm. b) zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách

Vybavovanie podnetov v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z.:

  • Zodpovedná osoba za vybavovanie podnetov v DCH Žilina: Ing. Tomáš Pacek, ekonóm DCH Žilina
   • Spôsoby podávania podnetov v zmysle vnútroorganizačnej smernice:

     

    • elektronicky na mailovú adresu: charitaza@gmail.com, ktorá je prístupná 24 hodín denne, alebo
    • písomne – poštou na adresu zodpovednej osoby:
Ing. Tomáš Pacek, ekonóm DCH Žilina
Diecézna charita Žilina
Vysokoškolákov 1758/3, 010 01 Žilina
(pričom na obálke je potrebné uviesť upozornenie „DO RÚK ekonóma – NEOTVÁRAŤ“)