Centrum pre deti a rodiny sv. Filipa Neriho, Považská Bystrica

Klienti: deti a mladí dospelí z nefunkčných rodín

V našom zariadení sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v troch samostatných skupinách pre dieťa, ktoré:

  • bolo odňaté zo starostlivosti rodičov na prechodný čas potrebný na úpravu pomerov dieťaťa,
  • vyžaduje zvýšenú starostlivosť na základe výsledkov odbornej diagnostiky z dôvodu porúch správania,
  • je mladý dospelý

V súlade so zákonom č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Veľký dôraz kladieme na prácu s rodinami detí, do ktorej sú zapojení vychovávatelia v rámci individuálnych plánov dieťaťa.

Snažíme sa mobilizovať rodičov k vytvoreniu podmienok, aby sa deti mohli čím skôr vrátiť do rodinného prostredia. Pokiaľ je zrejmé, že príčiny, pre ktoré bolo dieťa vyňaté z rodiny pretrvávajú a k ich zmene nedôjde v určitom čase, vedieme rodičov k prijatiu myšlienky, že ich dieťa môže vyrastať v náhradnej rodine. Udržiavame kontakty s našimi bývalými klientmi.