Opatrovateľská služba

Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je:

1. odkázaná na pomoc inej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II.

2. odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách (Rozsah poskytovaných úkonov opatrovateľskej služby)

Rozsah úkonov opatrovateľskej služby sa určuje podľa Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu, podľa potreby klienta a možnosti poskytovateľa. Rozhodnutie vydáva Mestský úrad na základe Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, ktorá obsahuje Žiadosť, Potvrdenie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu, ktorý sa dá vyplniť obvodnému lekárovi a priložia sa k nemu kópie posledných odborných vyšetrení, prípadne prepúšťacia správa z nemocnice. K žiadosti je potrebné doložiť doklad preukazujúci výšku príjmu (napr. rozhodnutie o výške poberaného dôchodku vydané sociálnou poisťovňou) za kalendárny mesiac predchádzajúci kalendárnemu mesiacu, v ktorom sa sociálna služba začne poskytovať. V prípade nepravidelného príjmu sa preukazujú všetky príjmy za predchádzajúci kalendárny rok, ktorý predchádzal kalendárnemu roku, v ktorom sa sociálna služba začne poskytovať.

Opatrovateľská služba môže byť poskytnutá aj prednostne, ak je ohrozený život alebo zdravie  opatrovanej osoby alebo nemá zabezpečené nevyhnutné  podmienky  na uspokojovanie základných životných potrieb.

Ak máte záujem o poskytovanie opatrovateľskej služby cez našu Diecéznu charitu Žilina, je potrebné podať na Mesto Žilina toto tlačivo: Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby.

Opatrovateľskú službu poskytujú naši kvalifikovaní opatrovatelia v meste Žilina a jej prímestských častiach v čase od 7,00 – 15,30 hod.

Cenník opatrovateľskej služby od 01.01.2024

Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať:

1. osobe, ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba

2. osobe, ktorá je opatrovaná druhou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie alebo peňažný príspevok na osobnú asistenciu

3. osobe, ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri ochorení touto chorobou

Opatrovateľskú službu dopĺňame aj ďalšími službami podľa potrieb klientov:

  • sociálna – spočíva v sociálnom poradenstve priamo v domácnostiach klientov, pomoc pri vybavovaní zdravotníckych pomôcok, peňažných príspevkov, kontaktovanie s ostatnými zariadeniami, ktoré poskytujú ďalšie sociálne služby, pomoc príbuzným pri orientovaní sa v sociálnych službách, predpisovanie a výber liekov.
  • návštevná – je určená naším klientom, ktorí sú prechodne hospitalizovaní v zdravotníckych zariadeniach. Niektorí z nich nemajú rodinných príslušníkov ani známych, alebo sú narušené rodinné vzťahy . Taktiež nezabúdame na našich bývalých klientov, ktorí sú umiestnení v zariadeniach a občas ich navštívime.
  • duchovná – sprostredkovanie kňaza ku sviatosti zmierenia alebo pomazaniu chorých. Vybavenie pohrebu, ak klient nemal žiadnych príbuzných.
  • tréningy pamäti a kognitívne tréningy – tréning pamäti je preventívny program na posilňovanie pamäti a vitality seniorov. Vedie seniorov  k nezávislosti, prevencii depresívnych nálad a stimuluje rôzne oblasti mozgu. Kognitívny tréning je cielená stimulácia mozgových funkcií so zameraním na viaceré kognitívne schopnosti – okrem pamäti aj myslenie, úsudok, reč. Jedná sa o aktivizáciu osôb s poruchami pamäti a nedostatkom schopností učenia sa v dôsledku ochorenia na Alzheimerovu chorobu. Opatrovateľky, ktoré ho vykonávajú majú absolvované školenie v Centre MEMORY, ktoré sa zameriava na pomoc ľuďom s poruchami pamäti a Alzheimerovou chorobou.Základné sociálne poradenstvo.