Aktuality

Čo máme nové?

STANOVY DIECÉZNEJ CHARITY ŽILINA

pridal: charita | dátum: 26. marca 2008 | kategória: Nezaradené

Článok I

Základné ustanovenia

1. Diecézna charita Žilina (ďalej DCH Žilina) je samostatnou právnickou osobu s vlastnou právnou subjektivitou, zriadenou žilinským diecéznym biskupom podľa zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a náboženských spoločnostiach a kódexu kanonického práva.

2. Sídlo DCH Žilina je v Žiline a svoju činnosť vykonáva na území Žilinskej diecézy.

3. DCH Žilina je jedným zo subjektov združených v Slovenskej katolíckej charite a používa jej znak.

 

 

Článok II

Poslanie DCH Žilina

1. Poskytovať charitatívne, sociálne, zdravotnícke, výchovno-vzdelácie služby, vzdelávacie programy v oblasti sociálnych služieb, vykonávať sociálne poradenstvo na úrovni základného sociálneho poradenstva a špecializovaného sociálneho poradenstva, vykonávať opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a poskytovať humanitárnu pomoc všetkým ľuďom bez ohľadu na rasu, národnosť, pohlavie, náboženstvo a politické zmýšľanie.

2. Starať sa o duchovnú a odbornú formáciu, vzdelávanie a podporu zamestnancov a dobrovoľných spolupracovníkov charity a napomáhať apoštolátu v diecéze.

3. Napomáhať vzniku združení dobrovoľníkov vo farských charitách a koordinovať ich činnosť.

4. Zabezpečovať kontakt s inými fyzickými a právnickými osobami na Slovensku

a v zahraničí.

5. DCH Žilina za účelom napĺňania svojho poslania môže zriaďovať a prevádzkovať svoje účelové zariadenia – najmä charitatívno-sociálne centrá, domy charity, zdravotnícke a lekárenské zariadenia, chránené dielne a chránené pracoviská, výrobné dielne a prevádzky služieb, predajne, sklady a iné .

6. DCH Žilina nie je zriadená na podnikanie, ale za účelom splnenia svojho poslania môže vykonávať tiež podporné aktivity vrátane hospodárskych činností. Všetky výnosy z týchto aktivít, vrátane výnosov z hospodárskej činnosti využíva výlučne na napĺňanie svojho poslania.

Článok III

Štruktúra DCH Žilina

1. Činnosť Diecéznej charity Žilina riadi diecézny biskup Žilinskej diecézy prostredníctvom riaditeľa DCH Žilina.

2. Základnými zložkami Diecéznej charity Žilina sú zriadené účelové zariadenia a farské charity.

3. Farské charity sú združenia dobrovoľníkov vo farnostiach, ustanovené so súhlasom alebo z iniciatívy príslušného správcu farnosti.

3.1. Farské charity sa registrujú na Centre DCH Žilina.

3.2. Vo svojej činnosti sa riadia štatútom farských charít, vydaným diecéznym biskupom.

4. Účelové zariadenia DCH Žilina zriaďuje riaditeľ DCH Žilina za účelom napĺňania poslania charity.

4.1. Zodpovedných zástupcov – vedúcich jednotlivých účelových zariadení menuje a odvoláva riaditeľ DCH Žilina.

4.2. Účelové zariadenia sa vo svojej činnosti riadia internými predpismi DCH Žilina.

 

Článok IV

Orgány DCH Žilina

1. Riaditeľ – štatutárny orgán

2. Centrum DCH Žilina – výkonný orgán

3. Rada DCH Žilina – poradný orgán

4. Kontrolná komisia – kontrolný orgán

Riaditeľ DCH Žilina

1.1. Riaditeľ Diecéznej charity Žilina je štatutárnym orgánom a je kompetentný zastupovať DCH Žilina vo vzťahu k všetkým právnickým a fyzickým osobám

a konať v jej mene.

1.2. Riaditeľ DCH Žilina menuje a odvoláva žilinský diecézny biskup.

1.3. Riaditeľ DCH Žilina je zodpovedný na riadenie a kompletnú prevádzku DCH Žilina.

Centrum DCH Žilina

2.1. Vykonáva metodickú, kontrolnú a servisnú činnosť pre zariadenia DCH Žilina.

2.2. Organizačne a metodicky zabezpečuje zariadenia DCH Žilina vo vzťahu

k orgánom štátnej správy a samosprávy, k ostatným právnickým a fyzickým osobám, verejnosti a zahraničiu.

2.3. Vykonáva metodickú a servisnú činnosť pre farské charity žilinskej diecézy.

Rada DCH Žilina

3.1. Je poradným orgánom riaditeľa DCH Žilina.

3.2. Členov Rady menuje diecézny biskup.

3.3. Tvorí základnú koncepciu a stratégiu rozvoja poslania DCH Žilina.

Kontrolná komisia

4.1. Je kontrolným orgánom DCH Žilina.

4.2. Členov komisie menuje diecézny biskup s prihliadnutím na návrh ekonomickej rady diecézy.

4.3. Kontrolná komisia informuje diecézneho biskupa každý rok o stave, hospodárení a činnosti DCH Žilina.

Článok V

Hospodárenie DCH Žilina

1. DCH Žilina je mimovládna – nezisková organizácia.

2. DCH Žilina hospodári samostatne s vlastnými prostriedkami a podľa schváleného rozpočtu.

3. Riaditeľ DCH Žilina predkladá rozpočet DCH Žilina na nasledujúci rok a aj výsledky hospodárenia za príslušný rok na schválenie diecéznemu biskupovi.

4. DCH Žilina vlastní hnuteľný a nehnuteľný majetok. Tento majetok a všetky výnosy z neho , ak aj všetky výnosy zo služieb a vlastnej hospodárskej činnosti využíva na napĺňanie svojho poslania.

5. Za hospodárenie s majetkom DCH Žilina zodpovedá riaditeľ DCH Žilina.

6. Príjmami DCH Žilina sú:

6.1. dary od tuzemských i zahraničných právnických a fyzických osôb

6.2. zbierky

6.3. dotácie zo štátneho rozpočtu

6.4. príspevky od orgánov štátnej a verejnej správy a samosprávnych orgánov

6.5. výnosy z vlastnej činnosti

6.6. výnosy vlastnej hospodárskej a obchodnej činnosti

6.7. iné zdroje

 

Článok VI

Zmena stanov a zánik DCH Žilina

1. Akékoľvek zmeny stanov podliehajú schváleniu diecéznym biskupom.

2. DCH Žilina zaniká na základe rozhodnutia diecézneho biskupa.

3. V prípade zániku DCH Žilina všetok jej hnuteľný a nehnuteľný majetok prechádza do vlastníctva Žilinskej diecézy.

Článok VII

Záverečné ustanovenia

1. Diecézna charita Žilina je s účinnosťou od 1. januára 2009 právnym nástupcom vo všetkých právnych vzťahoch týkajúcich sa účelových zariadení Diecéznej charity Nitra pôsobiacich na území žilinskej diecézy do 31. decembra 2008.

2. Organizačné a prevádzkové vzťahy a ostatné práva a povinnosti DCH Žilina a jej orgánov sú upravené v organizačnom poriadku, ktorý vydáva riaditeľ DCH Žilina a schvaľuje diecézny biskup.

3. Tieto stanovy boli schválené diecéznym biskupom Žilinskej diecézy dňa

25. júna 2008

4. Platnosť nadobúdajú registráciou na Ministerstve kultúry SR a účinnosť publikovaním v Acta Curiae Episcopalis Žilinensis.

V Žiline 25. júna 2008

Schválenie zmeny

V Žiline, dňa …………………………………

Mons. Tomáš Galis

žilinský biskup