Mosty charity

O PROJEKTE MOSTY CHARITY

Farnosť ako priestor služby

Nezostaň v pomoci sám – spájajme sa pre pomoc núdznym.

Staviame mosty charity vo farnostiach diecézy.

 

 • Čo je cieľom projektu MOSTY CHARITY?
  • vznik farských charít (FCH) vo farnostiach Žilinskej diecézy
  • získať kontaktnú osobu pre aktivity charity vo farnostiach, v ktorej nevznikne FCH
  • vzdelávať a formovať ľudí (laikov dobrovoľníkov) pre charitnú činnosť v žilinskej diecéze
  • rozvíjať dobrovoľníctvo reflektujúce konkrétne potreby núdznych vo farnosti a aktívne zapojiť laikov do aktivít farnosti
  • vytvoriť funkčnú a vzájomne prepojenú sieť farských charít pre charitatívnu pomoc a vzájomnú spoluprácu
  • pomáhať kňazom v účinnej pastorácii farnosti
 • Čo je farská charita?
  • Farská charita je spoločenstvo veriacich dobrovoľníkov farnosti, ktoré vydáva svedectvo o Božej milosrdnej láske prostredníctvom konkrétnej služby tým ktorí sú v núdzi.
 • Kedy môže vzniknúť farská charita?
  • existencia potreby pomoci vo farnosti
  • min 3 ochotní dobrovoľníci
  • súhlas farára
  • registrácia na Diecéznej charite Žilina

Tvoju pomoc potrebujú:

 • starí, chorí, ľudia so zdravotným postihnutím
  návštevná činnosť, spoločné stretnutia, rozhovory, slávenie jubileí, sviatkov, sprievod k lekárovi, do kostola, pomoc pri vybavovaní na úradoch, duchovná pomoc
 • ľudia bez domova, opustení, po výkone trestu, utečenci, nezamestnaní
  pomoc pri riešení základných potrieb – bývanie, strava, práca, záujmová činnosť, duchovná pomoc
 • viacdetné rodiny
  návštevná činnosť, pomoc v domácnosti, zbierka a distribúcia šatstva, poradenské služby, modlitba za rodiny v kríze, duchovná pomoc
 • deti a mládež
  tvorivé dielne, príprava na vyučovanie, výlety
 • závislí (drogy, alkohol a i.)
  sprostredkovanie odbornej pomoci, poradenstva
 • krízové situácie (povodne, živelné pohromy a i.)
  pomoc pri odstraňovaní následkov, zbierka šatstva a potravín
 • misie, adopcia na diaľku, zbierka známok, duchovná pomoc

Diecézna charita Žilina v rámci projektu ponúka a zabezpečí:

 • prezentáciu projektu Mosty charity kňazom na dekanátnych stretnutiach v Žilinskej diecéze
 • formačné stretnutia dobrovoľníkov farskej charity vo farnostiach
 • školenia koordinačného tímu a dobrovoľníkov farskej charity