Jarná / pôstna zbierka na Charitu

  • finančným príspevkom na IBAN: SK55 0900 0000 0051 4610 5190, variabilný symbol: 111 (Slovenská sporiteľňa)
  • poštovou poukážkou, ktorú nájdete v kostoloch vo vašich farnostiach a tiež v žilinskej predajni Lúč
  • pomocou QR kódu vo Vašom Smartbankingu (po prihlásení mobil bankingu):

Diecézna charita Žilina podáva pomocnú ruku ľuďom v núdzi prostredníctvom svojich sociálnych služieb a projektov. Vďaka vám darcom dokážeme vykonávať našu činnosť v plnej miere aj v týchto náročných časoch. Ďakujeme, že myslíte na chudobných, s Vašou pomocou môžeme poskytovať sociálne služby najnúdznejším jednotlivcom a rodinám. Ďakujeme, Váš príspevok je veľkou pomocou chudobným!

Pravidelne sa staráme o viac ako tisíc núdznych cez rôzne druhy sociálnych služieb a zariadenie sociálnoprávnej ochrany a kurately, stovkám ďalších cez rôzne projekty. Len cez projekt Nadácie EPH sa potravinová alebo materiálna pomoc dostala v roku 2020 do 61 rodín, do všetkých 12 dekanátov Žilinskej diecézy. Ročne sme rozdali vyše 10-tisíc potravinových balíčkov, hygienické balíčky, školské pomôcky, balíky plienok. Máme 6 zariadení sociálnych služieb, 30 farských charít, prostredníctvom ktorých sme blízko ľuďom aj v odľahlých častiach diecézy. Požičiavame zdravotnícke pomôcky aj mimo diecézy, poskytujeme opatrovateľskú službu, základné a špecializované sociálne poradenstvo. V Centre pre deti a rodiny máme aktuálne 27 detí a mladých, z ktorých sú 4 v profesionálnych rodinách. V útulku a v nocľahárňach dávame ľuďom v núdzi strechu nad hlavou. Situácia si ale nutne vyžaduje zvýšiť kapacitu, aktuálne kolaudujeme 60 lôžok pre ľudí bez domova, mužov i ženy. Chudobným denne podávame teplú stravu, majú k dispozícii sprchu. Pre udržanie či získanie pracovných návykov sa ľudia bez práce zapájajú do predaja pouličných časopisov. Pomocnú ruku potrebujú osamelí a chorí seniori, ľudia so ZŤP, deti, mnohodetné rodiny, matky, mladí na prahu dospelosti, ľudia bez domova a mnohé iné skupiny, poskytujeme ju bez rozdielu vierovyznania.