Aktuality

Čo máme nové?

Transparentnosť

pridal: charita | dátum: 26. novembra 2021 | kategória: aktuality

Ako využívame vyzbierané milodary od veriacich a na aký účel idú?

Počas Adventu počas prvej adventnej nedele, sa v kostoloch koná zbierka na Charitu. Charita pomáha na Slovensku 94 rokov, je dôveryhodnou inštitúciou a najväčším poskytovateľom sociálnych služieb, tvorí účinnú sieť pomoci po celom Slovensku. Diecézna charita Žilina poskytuje široké portfólio sociálnych služieb na území Žilinskej diecézy, rozvíja mnohé charitatívne projekty pomoci človeku v kríze, ktoré nie sú dostatočne financované. Okrem našich charitatívnych služieb v šiestich zariadeniach rozvíjame mnohé sociálne projekty, ako Mosty charity, ktorý bol inšpiráciou aj pre ostatné Charity na Slovensku, cez ktorý už desať rokov intenzívne rozširujeme sieť farských charít, aktuálne ich máme 33 v diecéze. Pomáhame ľuďom v hmotnej núdzi, cez projekt Hlinený dukát, čo je alternatívne platidlo využiteľné pre bezdomovcov na jedlo a služby Charity. Jednotlivcom aj rodinám, mnohodetným rodinám, poskytujeme pomoc cez viaceré projekty materiálnej a potravinovej pomoci: Sklad solidarity, operačný projekt FEAD, projekt v spolupráci s Nadáciou EPH. Potravinami a drogériou vďaka najväčšej Tesco potravinovej zbierke na Slovensku. V spolupráci s DM dávame do sociálne slabších rodín balíky plienok. Deťom pomáhame najmä vo finančne náročnom období začiatku školského roka školskými pomôckami.

Prostriedky zo zbierky slúžia na priamu materiálnu, potravinovú pomoc, sú zdrojom našej pomoci trpiacim mnohými formami. Z darov financujeme mnoho služieb a projektov pomoci. Využívané sú tiež na sanáciu, dofinancovanie nákladov spojených s poskytovaním sociálnych služieb, ako sú požičiavanie zdravotníckych pomôcok odkázaným, chorým ľuďom, po prepustení z nemocníc, na zakúpenie týchto pomôcok, ako sú dekubitné matrace, polohovateľné postele… Milodary sú použité na nákup potravín a drogérie pre ľudí a rodiny v hmotnej núdzi, na rozvoj projektov, ako sú pomoc chudobným cez sieť farských charít a mnohé ďalšie. Na našej webovej stránke máme zverejnené všetky výročné správy, kde je verejne dostupné naše hospodárenie, každý sa k nej dostane, v tomto smere nám záleží na transparentnosti.

Prečo Charita potrebuje pre svoju činnosť aj nedeľné zbierky dvakrát do roka?

Diecézna charita Žilina je súčasťou a tretím pilierom Cirkvi. V mene Cirkvi vykonávame službu lásky, konáme skutky milosrdenstva bratom a sestrám… bez rozdielu vierovyznania sa cez Charitu Boh skláňa ku človeku, ktorý trpí. Cirkev, to nie sú len kňazi, sme to my, široké spoločenstvo veriacich, pokrstených ľudí a mnohých ďalších, ktorí patria do nej. Spolu tvoríme údy jedného a toho istého tajomného Kristovho tela. Charita je tu ako dôveryhodný sprostredkovateľ vzájomnej pomoci, umožňujeme ľuďom navzájom prejaviť solidaritu s trpiacimi, konať skutky milosrdenstva voči blížnym. Bolo by fajn zmeniť zmýšľanie a pozrieť sa na to inak, my nepýtame „na svoju činnosť“, ale vytvárame spoločné charitné dielo Cirkvi, človek, ktorý daruje modlitbu, silu, čas, dar, financie Charite, stáva sa jej súčasťou, spolu pomáhame blížnemu, ktorý je na pomoc odkázaný. Trochu ma bolí, keď je Charita vnímaná akoby jedna z mnohých „občianskych združení“. V súčasnosti je mnoho neziskových subjektov, ktoré žiadajú o finančnú podporu.  Môže sa niekomu zdať, že v kostoloch je zbierok priveľa, lebo do tohto priestoru vstupujú rôzne združenia so svojimi potrebami, záujmami. Ako som už spomenula vyššie, Charita je dôveryhodným a spoľahlivým poskytovateľom sociálnych služieb, má za sebou výsledky a jej práca je plná svedectiev úžasnej spolupráce s Božou milosťou v zmenách ľudských príbehov a životov. Myslím si, že kresťan chce a mal by podporovať predovšetkým svoju cirkev, zbierka na Charitu má mať svoje pevné miesto v chrámových zbierkach. Pýtate sa, či potrebuje Charita zbierky dvakrát do roka. Diecézna charita Žilina, ako aj ostatné diecézne, arcidiecézne, eparchiálne charity, poskytujeme širokú paletu sociálnych služieb a projektov pomoci, ktoré sú štátom a samosprávami nedostatočne (alebo vôbec) financované. Áno, iste, kostoly sú miestom, kde sa stretávame, spolu sa modlíme a tvoríme spoločenstvo lásky. Láska sa prejavuje skutkami, ukážte mi vieru bez skutkov! Ja vám ukážem zo skutkov Charity = zo skutkov veriacich zhromaždených v chráme, ktorí pravidelne prispievajú na charitu, vieru v jedného Boha v Troch osobách. Pretože spolu sme tou jednou Cirkvou, ktorá má rozmer charitatívny, služba sviatostí aj ohlasovania evanjelia… „Charita je pre Cirkev nielen istým druhom dobročinnej aktivity, ktorá by sa prípadne mohla nechať na iných, ale patrí aj k jej prirodzenosti, je nepopierateľným prejavom jej podstaty.“ (DCE 25)

Činnosť Charity je nezisková a preto závislá od darov ľudí, pomáhame tým najbiednejším, ľuďom odkázaným na pomoc. Pomoc, ktorá je odborná a profesionálna. Zamestnávame kvalitných sociálnych pracovníkov, opatrovateľov, koordinátorov dobrovoľníkov a viacerých charitatívnych projektov, máme vynikajúcich profesionálnych rodičov, psychológov, edukujeme deti a mladých, poskytujeme špecializované sociálne poradenstvo, vykonávame terénnu sociálnu prácu „streetwork“ v náročných podmienkach. Chariťáci sú trénovaní a osvedčení v zvládaní záťaže, sú v neustálej permanencii. Napriek náročným obdobiam pandémie, ktorej čelíme, sme žiadnu zo služieb a projektov nestopli, nezastavili, práve naopak. Hoci sme finančne i personálne poddimenzovaní, dávame maximum, rozširujeme a skvalitňujeme sociálne služby a tvoríme nové projekty. Boh nám dáva silu a milosti, On je zdrojom nových inšpirácií a tvorby nových diel, svoju silu milostí (paradoxne) vkladá do našej slabosti a totálnej vyčerpanosti. O to viac pozývame ľudí do online priestoru.

Klesá, alebo stúpa výťažok nedeľných zbierok za ostatné roky?

Tento rok sa opakuje scenár spred roka, kostoly sú zatvorené a verejné bohoslužby zakázané. Naša zbierka je cirkevná / kostolová, vyhlásená biskupmi v rovnakom termíne pre celé Slovensko. Celé roky boli financie vyzbierané počas dvoch nedieľ v roku zdrojom, na ktorý boli ľudia zvyknutí, z ktorého sme následne pomáhali. V okolnostiach ostatných dvoch rokoch musíme vynakladať veľké úsilie, aby sme potrebné finančné prostriedky získali, keďže máme núdzový stav, prístup k veriacim obmedzený. Výška je v jednotlivých rokoch veľmi podobná, to, čo sa zmenilo v posledných dvoch rokoch, je pomer získaný v kostoloch a v online priestore. V roku 2016 výnos z cirkevnej zbierky oproti predchádzajúcemu roku mierne stúpol, v roku 2017 klesol, v roku 2018 stúpol, v 2019 klesol, v 2020 stúpol. V tomto roku 2021 klesne? Verím, že Pán Boh sa postará o všetko potrebné a vzbudí v srdciach veriacich štedrosť, ktorú budeme môcť vložiť do dlane trpiaceho človeka. Včera sa na Charite zastavila pani so slovami: „Viem, že je zrušená Tesco zbierka, tak som vám priniesla 20 eur“. Hneď sme sa s kolegami pomodlili za tú pani Zdravas Mária… neubránila som sa slzám dojatia. Pán sa stará! Minulý rok boli kostoly zatvorené, tento rok, táto prvá adventná nedeľa – kostoly úplne zatvorené. Musíme sa veľmi snažiť a vyzývať ľudí, aby nám poslali finančný dar na účet, ponúkame viaceré formy podpory (QR kód, poukážka, účet…), viac na https://www.charitaza.sk/aktuality-clanky-2/adventna-zbierka-na-charitu/ .

O akú službu, ktorú poskytuje Diecézna charita Žilina, je najväčší záujem, či dopyt?

Ťažko povedať alebo vyhraniť len jednu konkrétnu službu. Všetky naše služby sú veľmi žiadané, majú hlboký a nenahraditeľný význam pre konkrétne životy ľudí. Paleta sociálnych služieb poskytovaných Diecéznou charitou Žilina je naozaj veľmi pestrá. Venujeme sa deťom, mladým, dospelým, seniorom… osamelým, chorým, chudobným. Diecézna charita Žilina má 6 zariadení, v Považskej Bystrici Centrum pre deti a rodiny sv. Filipa Neriho, čo je detský domov, máme profesionálnych rodičov, o ktorých je veľký záujem. Potom máme štyri Domy charity (sv. Gianny v Čadci, sv. Kamila v Žiline, sv. Krištofa v Martine a sv. Vincenta v Žiline). V Čadci prevádzkujeme Útulok pre ženy, nocľaháreň, nízko-prahové denné centrum. V Martine nízko-prahové denné centrum a v Žiline podobne, tu máme nocľaháreň, nízko-prahové denné centrum… Poskytujeme základné aj špecializované sociálne poradenstvo, ambulantne aj terénne sa venujeme bezdomovcom, rodinám, seniorom. Prevádzkujeme Zariadenie pre seniorovDomov sociálnych služieb, staráme sa o imobilných ľudí odkázaných na invalidný vozík alebo pripútaných na lôžko. Požičiavame zdravotnícke pomôcky, táto služba je tiež veľmi žiadaná (polohovacie postele, invalidné vozíky, toaletné stoličky, barle…). Cez Charitatívnu službu v rodinách poskytujeme opatrovateľskú službu v domácom prostredí, na túto službu sa nám stále ozývajú ľudia, dopyt je veľký. Ľuďom v núdzi dávame možnosť predávať pouličné charitné časopisy, čo je dobrým tréningom sociálnych zručností, pracovných návykov, sebadisciplíny. Staráme sa aj o duchovné potreby, dohodneme kňaza k vyslúženiu sviatostí, máme sväté omše, duchovné obnovy, modlíme sa spolu. Okrem týchto charitatívnych služieb rozvíjame mnohé projekty, ktoré som spomínala vyššie: Mosty charity – Farské charity, ktorých je 33, Sklad solidarity, Hlinený dukát, pomoc školskými pomôckami, drogériou, plienkovými balíkmi, potravinami, materiálne…

Ktoré služby by ste potrebovali rozšíriť?

Svätý Otec nás vyzýva výjsť na periféria, vyhľadávať biednych… to aj vo veľkej miere robíme. Túžime byť aktívni, vyhľadávať núdznych, nesedieť „doma“ a nečakať „len“, kto príde a zaklope na naše dvere. V tomto období pandémie sa počet núdznych zvyšuje, je mnoho „tichých“ núdznych, ktorí sa neohlásia „haló, tu som, potrebujem pomoc!“ Preto je potrebné rozširovať sieť farských charít, ktorí majú priamy kontakt s ľuďmi vo svojich farnostiach, vedia o nich zblízka. Chceme ísť stále viac do diecézy, do všetkých kútov a odľahlých častí. V tom vidíme veľký význam v pomoci človeku, prináša to dobré ovocie, budeme pokračovať. Rovnako túžime rozširovať službu streetwork, teda terénnu sociálnu prácu, chodiť za bezdomovcami, ktorí na Charitu neprídu.

Práve preto sme sa horlivo pustili do projektu Hlinený dukát. Je to symbolické platidlo z hliny, účinný nástroj, ktorý sa nedá zneužiť na živenie závislostí, pretože sa zaň nedá kúpiť napríklad alkohol. Núdzny ho vymení za jedlo a služby Charity. Je to dobrý nástroj, ako priviesť ľudí do starostlivosti Charity, nadviazať vzťah dôvery, sprevádzať človeka v riešení jeho náročnej životnej situácie, podať mu pomocnú ruku. Nemôžeme však „dotiahnuť“ všetkých na Charitu (mám na mysli priestory/zariadenia Charity), toto nie je jediný a univerzálny spôsob pomoci. V oveľa väčšej miere sa pomoc realizuje v prirodzenom prostredí človeka, tam, kde žije. Ľudia bez domova sú niekedy aj celé rodiny. Tu je potrebná pomoc. Vychádzame von za chudobnými. Preto naše opatrovateľky prichádzajú priamo do rodín, do domácností chorých, osamelých, odkázaných ľudí, tam im prinášajú seba s celým bohatstvom svojho vnútra, s profesionálnym aj ľudským prístupom.

Dokáže Charita nájsť dnes dostatok kvalifikovaného personálu a ľudí pre služby, ktoré poskytuje?

Som presvedčená o tom, že služby charity môžu vykonávať ľudia naplnení minimálne dvoma rozmermi. Prvým je mať charitu v srdci, Boha v srdci, pretože ide o prácu s človekom, ktorý potrebuje cítiť, že je milovaný. Z rovnakého dôvodu, keďže sa jedná o človeka, ktorého hodnota je nekonečná, náš prístup musí byť odborný a profesionálny, vtedy je pomoc účinná. Našou prioritou je spĺňať štandardy kvality všetkých poskytovaných služieb, pri hľadaní nových pracovníkov starostlivo dbáme na dobrý výber, sme primerane nároční. Je však pravda, že sme dlhodobo finančne aj personálne poddimenzovaní, čo zvyšuje množstvo energie vynakladanej na získavanie prostriedkov potrebných na pokrytie nákladov spojených so službami. Ponúkame supervíziu, snažíme sa o zvyšovanie profesionálnej odbornosti v tíme, zamestnanci majú možnosť vzdelávania cez rôzne semináre a kurzy.