Aktuality

Čo máme nové?

Slávnostné otvorenie Domu charity sv. Vincenta

pridal: charita | dátum: 31. mája 2021 | kategória: aktuality

Požehnanie nového sídla Domu charity sv. Vincenta v Žiline.Sme nesmierne vďační Bohu za dar, ktorý sme dnes z jeho rúk naplno prijali! Ďakujeme, Žilinská diecéza, Mesto Žilina, Žilinský Samosprávny Kraj, Mestská polícia Žilina, priatelia a podporovatelia diela charity, za pomoc a blízkosť človeku v núdzi! Pondelok 31. mája 2021, sa navždy zapísal do histórie Diecéznej charity Žilina. Žilinský biskup Tomáš Galis spolu s primátorom mesta Žilina Petrom Fiabánem, predsedníčkou Žilinského samosprávneho kraja Erikou Jurinovou a riaditeľom Diecéznej charity Žilina Petrom Birčákom otvoril nové sídlo Domu charity sv. Vincenta na Bratislavskej ulici v Žiline. Počas obradu požehnania okrem iného povedal: „Stojíme na mieste, ktoré je znamením, že v centre našej spoločnej pozornosti – pozornosti Cirkvi, mesta a župy – sú ľudia, úplne konkrétni ľudia, ich bolesti a utrpenie. Stojíme na mieste, ktoré im má byť oporou v najťažších chvíľach ich života, keď si nevedia poradiť sami a my im chceme pomôcť. Nielen preto, že to vyžaduje zákon, nielen preto, že je to naša povinnosť, ale preto, že sú to ľudia, ktorí nosia v sebe poklad večného života, poklad zvaný nesmrteľná duša, ktorá sa usídlila v zraniteľnom tele. Tak, ako sa skláňal milosrdný samaritán k zranenému pocestnému, aj my sa chceme skláňať k chudobným, slabým a chorým, aby prežili, že nie sú sami na svete, ale Boh sa stará o každého človeka.“ Kapacita nocľahárne sa zvýšila z pôvodných 25 na 62 lôžok. Pribudla nová nocľaháreň pre ženy s kapacitou 15 miest, kapacita mužskej nocľahárne sa zvýšila na 47 miest. Nízkoprahové denné centrum pre ľudí bez domova má kapacitu 62 miest. Do nového sídla sa presťahovali pracovníci charity a ľudia v núdzi, aby tu našli dôstojnejšie podmienky pre poskytovanie sociálnych služieb. Ekonóm Žilinskej diecézy Peter Dubec vyčíslil náklady na rekonštrukciu: „Cena rekonštrukcie novootvorenej budovy predstavuje 473.000 eur, znaleckú hodnotu budovy s pozemkami pred rekonštrukciou vyčíslili na 518.000 eur. Na základe Memoranda o spolupráci medzi Mestom Žilina, Žilinskou diecézou a Diecéznou charitou Žilina a kúpnej zmluvy nadobudlo mesto Žilina spoluvlastnícky podiel 38,5 percenta za sumu 199.430 eur. Nájomnou zmluvou medzi Žilinskou diecézou a mestom Žilina na jednej strane a Diecéznou charitou Žilina na strane druhej sa budova s priľahlým pozemkom prenajala Diecéznej charite Žilina na 20 rokov za ročné nájomné vo výške jedno euro.“Primátor Žiliny Peter Fiabáne pripomenul, že Diecézna charita dlhodobo zabezpečovala službu pre ľudí bez domova a mesto tento projekt spolufinancovalo. „Veľmi si vážime to, čo Diecézna charita pre mesto Žilina robí. Preto sme sa rozhodli finančne podporiť projekt nového sídla domu charity. A preto aj majetková spoluúčasť, lebo bez toho by sme nevedeli zastrešiť právny rámec. Dnes je doba, kedy by sme si mali pomáhať ešte viac ako doteraz. Toto je jeden z krokov, ktorý v aktuálnej situácii určite pomôže. Samozrejme, že tým sa naša úloha nekončí a budeme pokračovať v pomoci ľuďom v núdzi.“Otvorenie nových priestorov charity je súčasťou Národného týždňa charity. Riaditeľ Diecéznej charity Žilina Peter Birčák poďakoval za spoluprácu svojmu zriaďovateľovi Žilinskej diecéze, mestu Žilina a Žilinskému samosprávnemu kraju za doterajšiu spoluprácu a vyjadril nádej, že aj naďalej budú realizovať základné motto charity „spolu blízko pri človeku“.Tomáš, ktorý okúsil život na ulici, bez domova, sa podelil o krátke svedectvo. Zúčastnení si pozreli krátke video, ktoré priblížilo jeho príbeh a tiež služby charity, ktoré Diecézna charita Žilina poskytuje. Tomáš sa postavil na vlastné nohy, už 3,5 roka nepije, predáva charitný časopis Cesta a pomáha, kde sa dá.Ďakujeme aj médiám a všetkým zúčastneným za prijatie pozvania a krásny spoločný čas!