Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Slovenská katolícka charita (ďalej len „SKCH“) ako účelové zariadenie Katolíckej cirkvi na Slovensku, zriadené Konferenciou biskupov Slovenska (ďalej len „KBS“) podľa zákona 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností a kánonu 312 a kánonu 116 Kódexu kanonického práva, je samostatnou právnickou osobou.
V zmysle Kódexu kánonického práva je SKCH konfederáciou verejných združení. Členom SKCH je aj Diecézna charita Žilina.
Záväzným dokumentom pre spracúvanie osobných údajov v Diecéznej charite Žilina je Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike.
Kontaktná osoba pre oblasť ochrany osobných údajov v Diecéznej charite Žilina: info.oou@charitaza.sk

Vybavovanie podnetov v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z.:

  • Zodpovedná osoba za vybavovanie podnetov v DCH Žilina: Ing. Tomáš Pacek, ekonóm DCH Žilina
  • Spôsoby podávania podnetov v zmysle vnútroorganizačnej smernice:
    1. elektronicky na mailovú adresu: charitaza@gmail.com, ktorá je prístupná 24 hodín denne, alebo
    2. písomne – poštou na adresu zodpovednej osoby:
Ing. Tomáš Pacek, ekonóm DCH Žilina
Diecézna charita Žilina
Predmestská 12, 010 01 Žilina
(pričom na obálke je potrebné uviesť upozornenie „DO RÚK ekonóma – NEOTVÁRAŤ“)