O nás [joomla]

Diecézna charita Žilina je samostatnou právnickou osobou s vlastnou právnou subjektivitou. Bola zriadená žilinským diecéznym biskupom Mons. Tomášom Galisom dňa 20. októbra 2008. Poskytuje starostlivosť ľuďom v núdzi, bez ohľadu na rasu, národnosť, náboženstvo a politické zmýšľanie.

Záleží nám na osude opustených detí, rodín v hmotnej núdzi, ľudí bez domova, so zdravotným postihnutím, chorých a starých. Zabezpečujeme našim klientom charitatívne, sociálne, zdravotnícke a výchovno-vzdelávacie služby v jednotlivých zariadeniach.

Naším cieľom je znižovať počet ľudí, ktorí sa nachádzajú v hmotnej a sociálnej núdzi prostredníctvom poskytovaných sociálnych služieb, prostredníctvom profesionálnej pomoci a vďaka našim darcom a sponzorom.

Diecézna charita Žilina je jedným zo subjektov združených v Slovenskej katolíckej charite a spolupracujeme s ostatnými diecéznymi a arcidiecéznymi charitami na Slovensku.

Poslanie

V súlade s poverením Katolíckej Cirkvi je poslaním charity služba blížnemu ako viditeľný znak Božej lásky äcaritas) k svetu a k človeku, zvlášť k chudobným, slabým, trpiacim a akokoľvek inak ohrozeným ľuďom.

Princípy charity

Vychádzajú zo sociálneho učenia Cirkvi a zároveň odrážajú súčasnú prax a smerovanie pomoci v službe núdznym v spoločnosti:

a) princíp solidarity – usilujeme sa o dobro všetkých jednotlivcov spoločenstva, postoj zodpovednosti voči ostatným,

b) princíp subsidiarity – neprenášame úlohy jednotlivcov na spoločnosť, podporujeme jednotlivcov k samostatnému a zodpovednému životu,

c) princíp spoločného dobra – spoločnému dobru dávame prednosť pred dobroom jednotlivca, ale nepotláčame jeho rozvoj,

d) princíp partnerstva – rovnocenne spolupracujeme na základe spoločných hodnôt a poslania,

e) princíp účasti na spoločenstve – aktívne zdieľame život a službu v duchu evanjelia.

Hodnoty

a) ľudská dôstojnosť v Božom slove – prijatie človeka takého, aký je, pretože každý človek je stvorený na Boží obraz,

b) život v nádeji – rešpektovanie a napĺňanie potrieb života človeka vo všetkých rozmeroch (v duchovnom, duševom a telesnom), ochrana života od počatia po prirodzenú smrť,

c) podpora a ochrana rodiny – rodina ako prirodzené spoločenstvo a základ spoločnosti, podpora zdravého vývoja rodiny ako muža a ženy a ich detí,

d) láska a spravodlivosť – uskutočňovanie milosrdenstva a odpustenia v spojení s vierou a pravdou,

e) sloboda a zodpovednosť – prejavovanie slobody v jednote s Božou vôľoua zodpovednosti v rozhodovaní.

Morálny kódex

Prehľad priemerných ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2017

Priemerné EON prepočítané na mesiac na prijímateľa sociálnej služby za rok 2017

Vybavovanie podnetov v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z.:

• Zodpovedná osoba za vybavovanie podnetov v DCH Žilina: Viera Janurová, ekonóm DCH Žilina

• Spôsoby podávania podnetov v zmysle vnútroorganizačnej smernice:

a) elektronicky na mailovú adresu: charitaza@gmail.com, ktorá je prístupná 24 hodín denne, alebo

b) písomne – poštou na adresu zodpovednej osoby:

Ing. Tomáš Pacek, ekonóm DCH Žilina
Diecézna charita Žilina
Predmestská 12, 010 01 Žilina
(pričom na obálke je potrebné uviesť upozornenie „DO RÚK ekonóma – NEOTVÁRAŤ“)