Aktuality

Čo máme nové?

Naše zariadenia

pridal: charita | dátum: 30. mája 2015 | kategória: menu články

Dom charity sv. Vincenta, Žilina

Klienti: ľudia bez domova, prepustení z výkonu trestu, sociálne slabí ľudia

Poskytujeme sociálne služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb a na poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva.

Služby:

 • nocľaháreň
 • nízkoprahové denné centrum
 • stredisko osobnej hygieny
 • základné a špecializované sociálne poradenstvo (poradenské dni – pondelok-piatok 7.00-11.00 hod., 11.30-15.30 hod.)
 • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov
 • zber a výdaj šatstva pre klientov
 • predaj pouličného časopisu Nota Bene, Cesta

Dom charity sv. Kamila, Žilina

Klienti: starí a chorí ľudia, osoby so zdravotným postihnutím

Poskytujeme sociálne služby obyvateľom nášho domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov. Sprevádzame ich, zdieľame s nimi ich každodenný život.

Služby:

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 • sociálne poradenstvo
 • sociálna rehabilitácia
 • ošetrovateľská starostlivosť
 • ubytovanie
 • stravovanie
 • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
 • osobné vybavenie
 • utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí a vzdelávanie
 • zabezpečuje sa záujmová činnosť a pracovná terapia

Charitatívna služba v rodinách, Žilina

Klienti: starí a chorí ľudia, osoby so zdravotným postihnutím

Poskytujeme sociálne služby priamo v domácom prostredí klientov. Naším cieľom je udržiavať a zlepšovať kvalitu života našich klientov, posilňovať princíp subsidiarity v rámci príbuzenských vzťahov.

Služby:

 • opatrovateľská služba – pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o domácnosť a základných sociálnych aktivitách
 • požičiavanie zdravotníckych pomôcok osobám s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom odkázaným na pomôcku
 • základné sociálne poradenstvo

Dom charity sv. Gianny, Čadca

Klienti: ľudia bez domova, prepustení z výkonu trestu, sociálne slabí ľudia

Sme kombinovaným zariadením za účelom poskytovania sociálnych služieb na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojenie základných životných potrieb.

Služby:

 • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov
 • nocľaháreň
 • útulok
 • základné a špecializované sociálne poradenstvo (poradenské dni – pondelok-piatok 7.30-11.30 hod., 12.00-16.00 hod.)
 • nízkoprahové denné centrum
 • práčovňa
 • stredisko osobnej hygieny
 • zber a výdaj šatstva
 • predaj pouličného časopisu Nota Bene, Cesta

Dom charity sv. Krištofa, Martin

Klienti: ľudia bez domova, ľudia v núdzi, osamelí, ľudia po výkone trestu

Poskytovanie sociálnych služieb na zabezpečovanie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb a na poskytovanie sociálneho poradenstva pre ľudí bez domova a ľudí v núdzi.

Služby:

 • nízkoprahové denné centrum
 • stredisko osobnej hygieny
 • základné sociálne poradenstvo
 • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov
 • zber a výdaj šatstva pre ľudí v núdzi a ľudí bez domova
 • predaj pouličného časopisu Cesta

Detský charitný dom Považská Bystrica

Klienti: deti a mladí dospelí z nefunkčných rodín

V našom zariadení sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v troch samostatných skupinách pre dieťa, ktoré:

 • bolo odňaté zo starostlivosti rodičov na prechodný čas potrebný na úpravu pomerov dieťaťa,
 • vyžaduje zvýšenú starostlivosť na základe výsledkov odbornej diagnostiky z dôvodu porúch správania,
 • je mladý dospelý

v súlade so zákonom č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Veľký dôraz kladieme na prácu s rodinami detí, do ktorej sú zapojení vychovávatelia v rámci individuálnych plánov dieťaťa.

Snažíme sa mobilizovať rodičov k vytvoreniu podmienok, aby sa deti mohli čím skôr vrátiť do rodinného prostredia. Pokiaľ je zrejmé, že príčiny, pre ktoré bolo dieťa vyňaté z rodiny pretrvávajú a k ich zmene nedôjde v určitom čase, vedieme rodičov k prijatiu myšlienky, že ich dieťa môže vyrastať v náhradnej rodine. Udržiavame kontakty s našimi bývalými klientami.