Aktuality

Čo máme nové?

O projekte Mosty charity

pridal: charita | dátum: 13. marca 2013 | kategória: Farské charity

Farnosť ako priestor služby

Nezostaň v pomoci sám – spájajme sa pre pomoc núdznym.

Staviame mosty charity vo farnostiach diecézy.

 

 

 • Čo je cieľom projektu MOSTY CHARITY?
 1. vznik farských charít (FCH) vo farnostiach Žilinskej diecézy
 2. získať kontaktnú osobu pre aktivity charity vo farnostiach, v ktorej nevznikne FCH
 3. vzdelávať a formovať ľudí (laikov dobrovoľníkov) pre charitnú činnosť v žilinskej diecéze
 4. rozvíjať dobrovoľníctvo reflektujúce konkrétne potreby núdznych vo farnosti a aktívne zapojiť laikov do aktivít farnosti
 5. vytvoriť funkčnú a vzájomne prepojenú sieť farských charít pre charitatívnu pomoc a vzájomnú spoluprácu
 6. pomáhať kňazom v účinnej pastorácii farnosti
 • Čo je farská charita?

Farská charita je spoločenstvo veriacich dobrovoľníkov farnosti, ktoré vydáva svedectvo o Božej milosrdnej láske prostredníctvom konkrétnej služby tým ktorí sú v núdzi.

 • Kedy môže vzniknúť farská charita?
 1. existencia potreby pomoci vo farnosti
 2. min 3 ochotní dobrovoľníci
 3. súhlas farára
 4. registrácia na Diecéznej charite Žilina

 

Tvoju pomoc potrebujú:

 • starí, chorí, ľudia so zdravotným postihnutím

návštevná činnosť, spoločné stretnutia, rozhovory, slávenie jubileí, sviatkov, sprievod k lekárovi, do kostola, pomoc pri vybavovaní na úradoch, duchovná pomoc

 • ľudia bez domova, opustení, po výkone trestu, utečenci, nezamestnaní

pomoc pri riešení základných potrieb – bývanie, strava, práca, záujmová činnosť, duchovná pomoc

 • viacdetné rodiny

návštevná činnosť, pomoc v domácnosti, zbierka a distribúcia šatstva, poradenské služby, modlitba za rodiny v kríze, duchovná pomoc

 • deti a mládež

tvorivé dielne, príprava na vyučovanie, výlety

 • závislí (drogy, alkohol a i.)

sprostredkovanie odbornej pomoci, poradenstva

 • krízové situácie (povodne, živelné pohromy a i.)

pomoc pri odstraňovaní následkov, zbierka šatstva a potravín

 • misie

adopcia na diaľku, zbierka známok, duchovná pomoc

 

Diecézna charita Žilina v rámci projektu ponúka a zabezpečí:

 • prezentáciu projektu Mosty charity kňazom na dekanátnych stretnutiach v Žilinskej diecéze
 • formačné stretnutia dobrovoľníkov farskej charity vo farnostiach
 • školenia koordinačného tímu a dobrovoľníkov farskej charity