Dobrovoľníctvo v zariadeniach Diecéznej charity Žilina

Podpora rozvoja dobrovoľníctva je pre nás veľmi dôležitá. Budeme radi, ak rozšírite rady našich dobrovoľníkov, ktorí nám pomáhajú v charitných zariadeniach alebo vo farských charitách. Hľadáme ochotných ľudí na tvorivé dielne, prechádzky so seniormi, streetwork alebo na zbierky potravín a školských pomôcok.

V prípade záujmu o dobrovoľníctvo v Diecéznej charite Žilina,

nás kontaktujte e-mailom – charitaza@gmail.com tel.: 0917 869 409

DOM CHARITY SV. VINCENTA, ŽILINA

Klienti: ľudia bez domova, prepustení z výkonu trestu, sociálne slabí ľudia

Poskytujeme sociálne služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb a na poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva.

Dobrovoľnícka služba:

  • pomoc pri výdaji stravy
  • návšteva squatov, rozdávanie jedla a ošatenia (hlavne v zimnom období)

vedúci: Mgr. Kolman

DOM CHARITY SV. KAMILA, ŽILINA

Klienti: starí a chorí ľudia, osoby so zdravotným postihnutím

Poskytujeme sociálne služby obyvateľom nášho domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov. Sprevádzame ich, zdieľame s nimi ich každodenný život.

Dobrovoľnícka služba:

  • prítomnosť, prechádzka, modlitba, rozhovor s klientami

vedúca: Mgr. Bobuľová