Aktuality

Čo máme nové?

Vyhlásenie Diecéznej charity Žilina k mimoriadnej situácii

pridal: charita | dátum: 19. marca 2020 | kategória: aktuality

Ako cirkevná charitatívna organizácia a zároveň poskytovateľ viacerých sociálnych služieb, rešpektujeme a podporujeme nariadenia kompetentných orgánov. Zodpovedne pristupujeme k realizácii potrebných opatrení v službách núdznym. Preventívne opatrenia sme vykonali hneď na začiatku, pripravujeme plány krízových opatrení pre každú službu…

To, s čím zápasíme, je nedostatok ochranných pomôcok pre zamestnancov, dobrovoľníkov a klientov a výpadok zamestnancov v niektorých službách. Napriek tomu sme nezatvorili žiadne služby a zabezpečujeme aj rozvoz potravinových balíkov v 6 okresoch. Za najohrozenejšiu skupinu považujeme popri senioroch ľudí bez domova, pre ktorých je nevyhnutné z verejných zdrojov zabezpečiť ubytovanie v prípade izolácie a karantény. Prijímame opatrenia, aby aj v prípade zhoršenia situácie bolo postarané o tých, ktorí sú najzraniteľnejší.

Aktívne sú aj mnohé farské charity, ktoré zabezpečujú šitie ochranných rúšok, zbierky potravín a donášku nákupov pre odkázaných… Vyzývame k prejavom solidarity vo farnostiach. Prejavme záujem o núzdnych vo svojom okolí, buďme aktívni. Táto náročná skúška je pre nás zároveň veľká príležitosť!

Prežívame situácie, ktoré sú pre nás nové. Mnohí majú obavy, každého sa to nejako dotýka a musí sa s tým vysporiadať vo svojom srdci. Nie je čas, aby sme šírili paniku, ale ani zľahčovali. Je potrebné, aby sa každý z nás v dôvere obracal k Bohu, ktorý má východisko. Je čas, aby sme sa učili počúvať, podporovať sa, vzájomne si prejavovať milosrdenstvo.

Nevieme, čo nás ešte čaká, do akých situácií sa každý z nás dostane, ale vždy je to výzva obrátiť sa , zmeniť myslenie. Každý môže na svojom mieste prispieť, aby sme, my aj tí, ktorým slúžime, prežívali túto náročnú skúšku v Božom pokoji a milosrdenstve.

Dodržiavanie nariadení v zariadeniach Diecéznej charity Žilina

Diecézna charita Žilina, jej sociálne služby a zariadenia sociálnych služieb, Centrum pre deti a rodinu, sa odo dňa vyhlásenia mimoriadnej situácie riadi nariadeniami Hlavného hygienika SR a usmerňujúcimi materiálmi pri aktuálnej epidemiologickej situácii Ministerstvom zdravotníctva SR a Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny, odporúčaniami Žilinského samosprávneho kraja a aj Konferencie biskupov Slovenska.

Diecézna charita Žilina  vo svojich sociálnych službách stojí denne blízko pri človeku,  pomáha odkázaným klientom aj vzhľadom na mimoriadnu situáciu spôsobenú šírením koronavírusu.  

Diecézna charita Žilina vo všetkých svojich službách zaviedla záväzné postupy, opatrenia a odporúčania, ktoré predstvavujú preventívne prístupy v zabránení šíreniu tohto ochorenia a zároveň informuje prijímateľov sociálnych služieb, zamestnancov, rodinných príslušníkov a verejnosť o opatreniach, ktoré bolo potrebné zaviesť.

Ako napr.:

  • Upravil sa chod poskytovaných  sociálnych služieb, CDR
  • Dočasne sa pozastavili všetky skupinové aktivity
  • Odporúčame meranie telesnej teploty pri vstupe do zariadenia – zamestnanci, klienti, dobrovoľníci, …
  • Dodržiavať striktný zákaz návštev v DSS, ZPS, DS, CDR
  • Niektoré prevádzky zaviedli mimoriadny režim dňa
  • Pohyb klientov po zariadení sa obmedzil na minimum
  • Do pobytových služieb neprijímame nových klientov, len v prípade, že budú mať potvrdenie o tom , že sú zdraví a nie sú nositeľmi ochorenia COVID-19

Diecézna charita Žilina sleduje aktuálne dianie v súvislosti s COVID-19 na Slovensku.

Diecézna charita Žilina  je v kontakte so spádovým Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline – 0905 342 812.

Diecézna charita Žilina  má vypracovaný plán preventívnych a krízových   opatrení pre každú SS a CDR v prípade karantény.

V prípade krízového stavu budú sociálne služby obmedzené len na minimum, aby nebol ohrozený chod služieb pre prijímateľov sociálnych služieb a CDR.

V prípade karentény v sociálnych službách a CDR  je chod a prevádzka služieb  po personálnej stránke zabezpečená.

Uvedené ustanovenia môžeme vykonávať len s dostatkom čistiacich, hygienických a ochranných prostriedkov pre našich pracovníkov, klientov a dobrovoľníkov.

Pracovníci dodržiavajú všetky hygienické opatrenia, dezinfikujú priestory, používajú ochranné rúška a rukavice.  

Naši pracovníci si v prvej línii pomoci človeku v núdzi  plnia  svoju prácu  a službu svedomite a s nasadením všetkých síl.

Veríme, že s Božou pomocou a spoločne zvládneme všetko to,  čo nás v najbližšom čase čaká. 

Chceme apelovať na všetkých, aby odporúčania v čo najväčšej miere dodržiavali, obmedzili svoj pohyb na verejných priestranstvách.V prípade potreby bližších informácii nás kontaktujte v pracovnom čase od 8.00 -12.00 na telefónom čísle: 041/723 1234.