Aktuality

Čo máme nové?

Čo je Farská charita?

pridal: charita | dátum: 28. júna 2012 | kategória: aktuality

Diecézna charita Žilina v zmysle Stanov Diecéznej charity Žilina schválených žilinským diecéznym biskupom Mons. Tomášom Galisom napomáha vzniku združení dobrovoľníkov vo farských charitách.

Farská charita je združenie veriacich, ktoré so súhlasom a pod vedením farára rozvíja praktizovanie príkazu lásky k blížnemu ako službu Cirkvi. Právne a ekonomicky podlieha farnosti, metodicky je usmerňovaná Diecéznou charitou Žilina.

Farská charita odvodzuje svoje poslanie od základného poslania Cirkvi v tomto svete: zvestovať všetkým ľuďom posolstvo spásy a sprostredkovať ho konkrétnou službou človeku v duchu Kristovej milosrdnej lásky.

Farské charity sa vo svojej činnosti riadia štatútom a metodickými pokynmi schválenými diecéznym biskupom.