Aktuality

Čo máme nové?

Charita je tu už 95 rokov

pridal: charita | dátum: 19. februára 2022 | kategória: aktuality

Deň 95. výročia katolíckej charity pripomína, že poslaním cirkvi je a vždy bolo pomáhať

Slovenská katolícka charita oslavuje 95 rokov činnosti zameranej na pomoc núdznym na Slovensku a v zahraničí. Úctyhodný vek si pripomenie v aktivitách počas celého roka, ku ktorým pozýva partnerov, darcov aj širokú verejnosť. Aký je odkaz charity dnes a aké sú jej vízie do budúcnosti?

HISTÓRIA CHARITY

Presne pred deväťdesiatimi piatimi rokmi sa začala písať história najväčšej charitatívnej organizácie na Slovensku. Slovenská katolícka charita (SKCH) vznikla v roku 1927 na požiadavku pápeža Pia XI. Cirkev už v tej dobe na seba viazala okrem duchovnej aj sociálnu, zdravotnú a výchovno-vzdelávaciu starostlivosť, a práve charita mala odbremeniť kňazov, dať pomoci organizačnú štruktúru a vnášať evanjelium lásky k blížnemu z Biblie medzi ľudí. „História charity sa v mnohom prelína s dejinami ústavnej a sociálnej starostlivosti a hoci sme na to mnohí zabudli, bola to práve cirkev, ktorá sa v minulosti starala o núdznych, zriaďovala školy, internáty, sirotince, starobince, ozdravovne a iné charitatívne zariadenia,“ hovorí Erich Hulman, generálny sekretár SKCH.

V čase vojny a bezprostredne po nej charita pomáhala utečencom a deťom, ktorí prišli o rodičov, hladujúcim, pátrala po nezvestných z vojny, starala sa o hendikepovaných a umiestňovala ich do odborných ústavov. Zdravotné poradne, zubné ambulancie pre deti, materské školy, domy pre opustené deti či útulky pre chudobných a nezamestnaných, ktoré charita vtedy založila, boli však po februárovom prevrate v roku 1948 poštátnené a vyvlastnené z rúk cirkvi, ktorú komunistický režim považoval za ideologického nepriateľa. Charita mohla spravovať len domovy, v ktorých boli internovaní rehoľníci, rehoľníčky a kňazi vyššieho veku zo zrušených kláštorov, čo bolo v súlade so snahou štátnej propagandy popierať akúkoľvek existenciu chudobných, nezamestnaných či hendikepovaných v novozriadenom režime. Napriek tomu vznikali v radoch charity ostrovy odporu a sústreďovanej pomoci pre núdznych.

Až nežná revolúcia a pád totalitného režimu v roku 1989 umožnili opätovný rozvoj charitného diela. V roku 1991 rozhodla Konferencia biskupov Slovenska o obnovení činností charity v jednotlivých diecézach a postupne tak vznikali diecézne charity so sídlom v Bratislave, Trnave, Nitre, Žiline, Banskej Bystrici, Rožňave, Spišskej Novej Vsi, Prešove a Košiciach. V roku 1995 sa (arci)diecézne charity právne osamostatnili a v súčasnosti tak tvoria konfederáciu 10 rovnoprávnych členov združených v Slovenskej katolíckej charite. Prostredníctvom 345 zariadení a služieb na Slovensku a desiatok projektov v zahraničí pomáhajú ročne približne 23-tisíc ľuďom v núdzi.

ÚLOHA CHARITY DNES

Za dobu svojej existencie prispela charita výraznou mierou do rozvoja sociálnej a zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Založila 1. hospic a doteraz zastáva nezastupiteľnú úlohu v hospicovej starostlivosti, vedie detský domov pre nevyliečiteľne choré deti, jediný svojho druhu v neštátnom sektore, pomáha pri prírodných katastrofách, ako bolo tornádo na Morave, ale aj vo vojnou zmietanej Ukrajine a prenasledovaným kresťanom na Blízko východe. Už dlhé roky vnáša citlivosť do sŕdc ľudí voči útrapám blížnych, zmierňuje dopady chudoby vo väčších i menších mestách a resocializuje ľudí mimo spoločnosti. Ako hovorí pápež František, chudobných budeme mať vždy medzi sebou, no v ich prítomnosti sa môžeme učiť podeliť sa s darmi, ktoré sme dostali.

„Minulosť dokazuje, že práve kresťanstvo má silu vnášať do spoločnosti zmierenie a nádej v akejkoľvek situácii. Úlohou charity je pomáhať tomuto hlasu a prinášať živú podobu evanjelia lásky v konkrétnych skutkoch pomoci,“ hovorí generálny sekretár Erich Hulman. „Ľudia na charite vedia, že žijeme toľkými životmi, koľkým ľuďom naozaj pomôžeme, a tento odkaz ostáva aktuálny aj dnes.“

Pripomienka 95. výročia bude sprevádzať aktivity a kampane Slovenskej katolíckej charity počas celého roka. Pri tejto príležitosti charita spúšťa nový e-shop s ponukou výrobkov z krajín, v ktorých prebiehajú jej humanitárne a rozvojové projekty, a ponukou výrobkov tvorených v charitných zariadeniach na Slovensku. E-shop bude k dispozícii koncom januára. Viac informácií, ako sa zapojiť do pomoci, nájdete na stránke www.charita.sk.